วันพุธที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2557

ประวัติตุ๊ปู่จี๋ : พระมหาโพธิวงศาจารย์ (หลวงปู่สุจี กตสารมหาเถร) ตอนที่ 3

หลวงปู่วางศิลาฤกษ์ สร้างพระเจดีย์พระพุทธเจ้า ๒๘ พระองค์ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๒
สมณศักดิ์ของหลวงปู่

 • พ.ศ. 2484 ได้รับแต่งตั้งเป็น พระใบฎีกา ฐานานุกรม ของพระปริยัติวงศาจารย์ (ฟู อัตตสิวมหาเถร)เจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
 • พ.ศ. 2493 ได้รับแต่งตั้งเป็น พระครูปลัด ฐานานุกรม ของพระเทพมุนี (ฟู อัตตสิวมหาเถร) เจ้าคณะจังหวัดแพร่ วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร
 • พ.ศ. 2495 เป็นพระครูรองเจ้าอาวาสพระอารามหลวง วัดพระบาทมิ่งเมืองวรวิหาร อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พระครูสัญญาบัตรชั้นพิเศษ ที่ "พระครูธรรมสารสุจิต"
 • พ.ศ. 2500 เป็นพระราชาคณะชั้นสามัญที่ "พระภัทรสารมุนี" มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 3 ตำแหน่ง คือ 
 1. พระปลัด
 2. พระสมุห์
 3. พระใบฎีกา
 • พ.ศ. 2515 เป็นพระราชาคณะชั้นราชที่ "พระราชรัตนมุนี ศรีโกไสยคุณาทร มหาคณิสสร บวรสังฆารามคามวาสี" มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 4 ตำแหน่ง คือ
 1. พระครูปลัด
 2. พระครูสังฆรักษ์
 3. พระครูสมุห์
 4. พระครูใบฎีกา
 • พ.ศ. 2526 เป็นพระราชาคณะชั้นเทพ ที่ "พระเทพวิริยาภรณ์ สุนทรกิจโกศล วิมลธรรมานุสิฐมหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 5 ตำแหน่ง คือ
 1. พระครูปลัด
 2. พระครูวินัยธร
 3. พระครูสังฆรักษ์
 4. พระครูสมุห์
 5. พระครูใบฎีกา 
 • พ.ศ. 2535 เป็นพระราชาคณะชั้นธรรม ที่ "พระธรรมรัตนากร สุนทรพรหมปฏิบัติ สมณวัตรโกศล วิมลปิฎกธาดา มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี"  มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 6 ตำแหน่ง คือ
 1. พระครูปลัดรัตนวัฒน์
 2. พระครูวินัยธร
 3. พระครูธรรมธร
 4. พระครูสังฆรักษ์
 5. พระครูสมุห์
 6. พระครูใบฎีกา
 •  พ.ศ. 2540 เป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัฏ ที่ "พระมหาโพธิวงศาจารย์ ญาณจริยสมบัติ พุทธบริษัทปสาทนียคุณ วิบูลพัฒนวโรปการ ศาสนภารธุรทร มหาคณิสสร บวรสังฆาราม คามวาสี" มีฐานานุศักดิ์ตั้งฐานานุกรมได้ 8 ตำแหน่ง คือ
 1. พระครูปลัดสุวัฒนโพธิคุณ พิบูลศาสนธุราทร บวรธรรมรักขิต
 2. พระครูวินัยธร
 3. พระครูธรรมธร
 4. พระครูวิจิตสรคุณ (พระครูคู่สวด)
 5. พระครูวิบูลสรภัญ (พระครูคู่สวด)
 6. พระครูสังฆบริหาร
 7. พระครูสมุห์
 8. พระครูใบฎีกา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น